GDPR
Ako chránime vaše osobné údaje

Nové nariadenie EÚ o ochrane údajov sa uplatňuje od 25. mája 2018. Sme na to pripravení, rovnako ako naše webové a mobilné aplikácie.

Vitajte a ďakujeme vám za váš záujem o zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Mediaboard Slovakia s.r.o. (ďalej len „Mediaboard“, „my“), našich webových stránok www.mediaboard.com (ďalej len „stránka“ alebo „stránky“) a všetkých ďalších súvisiacich webových stránok, softvéru na stiahnutie, mobilných aplikácií (vrátane aplikácií pre tablety) a ďalších nami ponúkaných služieb, ktoré sú chránené našimi zásadami ochrany osobných údajov (ďalej aj „zásady ochrany osobných údajov“). Ako aj všetku ďalšiu komunikáciu osobnú, e-mailovú, písomnú aj telefonickú (spoločne s našou stránkou a „službami“).

Tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) opisujú informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom našich Služieb, ako tieto informácie používame a zdieľame a aké kroky podnikáme na ich ochranu. Navštívením stránky alebo zakúpením našej služby akceptujete Zásady ochrany osobných údajov, ako sú definované v Podmienkach. Podmienky sú výňatkom z našich interných zásad a pravidiel a opisujú, ako zaobchádzame s osobnými údajmi našich používateľov. Majú informatívny charakter, nie sú právne záväzné a primárne nepopisujú funkčnosť aplikácií, ale všeobecné postupy a pravidlá na úrovni správy prístupu k aplikáciám, webovým stránkam, súborov cookie atď.

Tieto zásady sú zakotvené v podmienkach používania služeb Mediaboard Slovakia s.r.o.

1. Definície

 • „Klient“ – zákazník spoločnosti Mediaboard Slovakia s.r.o.
 • „Údaje klienta“ – osobné údaje, správy, adresy a iné dokumenty v elektronickej podobe, ktoré používateľ služby ukladá do systému.
 • „Osobné údaje“ – všetky informácie súvisiace s rozpoznaním a identifikáciou osoby.
 • „Verejná oblasť“ – oblasť, ktorá je prístupná používateľovi aj návštevníkovi bez potreby prihlásenia.
 • „Obmedzená oblasť“ – oblasť, ktorú môže navštíviť len používateľ s prihlásením.
 • „Používateľ“ – zamestnanec, zástupca klienta, agent, ktorý má oprávnenie používať obmedzené oblasti na využívanie zakúpených služieb v plnom rozsahu.
 • „Návštevník“ – osoba, ktorá môže používať verejnú oblasť, ale nemá prístup do celej oblasti.

2. Informácie zozbierané v rámci služieb

Prostredníctvom našich služieb zhromažďujeme rôzne typy informácií. Právnym základom zhromažďovania a používania osobných údajov spoločnosťou Mediaboard Slovakia s.r.o. je predovšetkým to, že údaje sú potrebné na poskytovanie služieb podľa podmienok používania a spracovania a sú pokryté oprávnenými záujmami spoločnosti Mediaboard Slovakia s.r.o., ktoré sú podrobnejšie opísané v časti „Ako používame informácie, ktoré zhromažďujeme“. Údaje spracúvame aj na základe súhlasu a povolenia.

2.1. Informácie od používateľov

Keď používate naše služby ako používateľ alebo návštevník, poskytujete údaje a my ich zhromažďujeme. Medzi tieto osobné údaje patria napríklad meno, e-mailová adresa, adresa bydliska, mobilný telefón a fakturačné údaje. Medzi osobné údaje patria aj ďalšie informácie, ako je geografická poloha a podobné informácie, ktoré identifikujú jednotlivca. Tieto osobné údaje nám poskytujete rôznymi spôsobmi prostredníctvom našich služieb.

2.2 Údaje zhromažďované klientmi

Klient alebo Používateľ môže ukladať a nahrávať údaje do systému Klientov. Spoločnosť Mediaboard Slovakia s.r.o. nemá žiadny priamy vzťah s jednotlivcami, ktorých osobné údaje sú uložené v rámci údajov Klienta. Každý Klient je zodpovedný za informovanie zákazníkov a tretích strán, ktoré majú záujem o Údaje Klienta a osobné údaje prostredníctvom našich služieb.

2.3 „Automaticky zhromažďované“ informácie

Keď používateľ alebo návštevník používa niektorú z našich služieb, určité typy informácií sa môžu automaticky nahrať prostredníctvom rôznych technológií, ako sú súbory cookie, „jasné gify“ alebo „webové signály“. Tieto „automaticky zhromažďované“ informácie môžu zahŕňať IP adresy, adresy zariadení, ID, typ webového prehliadača alebo zariadenia, webové stránky otvorené pred a po použití aplikácie, stránky a iný obsah zobrazený používateľom a dátum a čas návštevy. Informácie sa môžu zaznamenávať aj na základe e-mailovej komunikácie, napríklad keď používateľ alebo návštevník otvoril správu, klikol na ňu alebo na ňu odpovedal. Tieto informácie sa zhromažďujú o všetkých používateľoch a návštevníkoch.

2.4. Integrovaná služba

Môže vám byť ponúknutá možnosť prihlásiť sa do našich služieb na základe vášho prihlasovacieho mena a hesla prostredníctvom aplikácií tretích strán, ako je účet Google, alebo môžete mať možnosť požiadať autorizovanú integrovanú službu o poskytnutie osobných údajov. Keď autorizujete prihlásenie do integrovaného systému, poskytujete nám informácie, ako je vaše meno, e-mailová adresa, dátum narodenia, pohlavie, mesto, profilový obrázok a ďalšie informácie, ktoré nám poskytujete a ktorých zdieľanie je chránené týmito zásadami. Osobné údaje by ste mali skontrolovať v každom integračnom systéme, aby ste pochopili, ktoré informácie sa zdieľajú a ktoré by mali zostať dôverné.

2.5. Informácie z externých zdrojov

Informácie vrátane osobných údajov môžeme dostávať od tretích strán a zdrojov od našich ďalších partnerov poskytujúcich služby, z reklamy, agentúr a iných integrovaných systémov. Ak takéto údaje dostaneme, budeme s nimi zaobchádzať v súlade s týmito zásadami.

3. Ako používame informácie, ktoré zhromažďujeme

Informácie, ktoré zhromažďujeme, používame rôznymi spôsobmi na poskytovanie našich služieb a vykonávanie našej činnosti vrátane nasledujúcich:

3.1 Prevádzka

Informácie – okrem informácií o klientoch – používame na prevádzku, zlepšovanie a správu našich služieb, na poskytovanie služieb a informácií, ktoré požadujete, na odpovede na pripomienky a otázky a na pomoc používateľom pri používaní služieb. Údaje klientov používame výlučne na základe pokynov schválených klientmi a používateľmi.

3.2 Vylepšenia

Tieto informácie používame na analýzu trendov a preferencií návštevníkov a používateľov s cieľom zlepšiť existujúce služby a vyvinúť nové služby. Na tento účel je potrebné, aby spoločnosť Mediaboard Slovakia s.r.o. spracovala údaje klientov, ktoré sú následne anonymizované do požadovanej podoby.

3.3 Komunikácia

E-mailové adresy používateľov a návštevníkov – iné ako e-mailové adresy klientov – môžeme použiť na kontaktovanie používateľa alebo návštevníka v administratívnych záležitostiach, ako je zákaznícky servis, zásahy do majetku, práva na zneužitie a ohováranie informácií súvisiacich s klientmi alebo osobnými údajmi na platformách našich služieb, a na informovanie o akciách týkajúcich sa produktov a služieb ponúkaných tretími stranami, s ktorými spolupracujeme. V časti „Vaše voľby“ máte možnosť odhlásiť sa z odberu.

3.4 Súbory cookie a technológie sledovania

Informácie, ktoré sa zhromažďujú automaticky a ktoré sú zhromažďované našimi službami prostredníctvom súborov cookie a podobných technológií, používame: (i) na personalizáciu našich služieb, napríklad na zapamätanie si používateľa alebo návštevníka, ktorý bude alebo nebude pokračovať v budúcich prihláseniach; (ii) na poskytovanie personalizovaných reklám, obsahu a informácií; (iii) monitorovanie a analýzu efektívnosti našich služieb a marketingových aktivít tretích strán; (iv) monitorovanie celkového používania stránok, ako je celkový počet návštevníkov a zobrazených stránok; (v) sledovanie prihlásení, sledovanie vašich vstupov, ponúk a všetkých reklám a iných aktivít v našich službách. Viac informácií o súboroch cookie nájdete na stránke All About Cookies.

3.5 Analytika

Službu Google Analytics používame na meranie a vyhodnocovanie prístupov vo verejných častiach stránky a na vytváranie navigácie pre správcov. Spoločnosť Google pracuje nezávisle od nás a má vlastné zásady ochrany osobných údajov, ktoré vám odporúčame preštudovať. Spoločnosť Google môže používať informácie zozbierané prostredníctvom služby Google Analytics na vyhodnocovanie aktivít návštevníkov stránky. Viac informácií nájdete na stránke Google Analytics Privacy and Data Sharing.

Vytvorili sme opatrenia, ktoré pomáhajú chrániť informácie zhromaždené prostredníctvom služby Google Analytics. Údaje sa budú používať len na nevyhnutné základné technické záležitosti a správu našej stránky a na identifikáciu preferencií návštevníkov. V tomto prípade budú údaje v nerozpoznateľnej forme. Žiadne z týchto informácií sa nepoužívajú na identifikáciu návštevníkov a používateľov.

4. Komu sa informácie oznamujú

Až na výnimky opísané v týchto zásadách osobné údaje a údaje o klientoch, ktoré zhromažďujeme a ukladáme v našom systéme, zámerne nikomu neposkytujeme a ani ich neposkytujeme tretím stranám bez súhlasu. Informácie môžeme poskytnúť len so súhlasom a za nasledujúcich podmienok:

4.1 Voľne dostupné informácie

Všetky informácie, ktoré dobrovoľne zverejníte vo verejnej časti našich služieb ako verejný profil, budú dostupné všetkým návštevníkom a používateľom.

4.2 Poskytovatelia služieb

Spolupracujeme s tretími stranami, ktoré nám poskytujú webové stránky, vývoj aplikácií, hosting a údržbu našich služieb. Tieto tretie strany nemajú prístup k osobným údajom a údajom klientov, aby nám mohli poskytovať služby. Informácie, ktoré poskytujeme, obmedzujeme na tie, ktoré sú nevyhnutne potrebné na prevádzku.

4.3 Informácie, ktoré nie sú osobnými údajmi

Určité automaticky zhromažďované informácie, bez ohľadu na to, či je možné ich osobne identifikovať, sa sprístupňujú tretím stranám na rôzne účely vrátane: (i) plnenia rôznych povinností; (ii) na obchodné a marketingové účely; alebo (iii) na pomoc pri identifikácii záujmov, zvykov, obsahu, služieb a iných funkcií, klientov, používateľov, návštevníkov.

4.4 Právne presadzovanie, procesy a dodržiavanie predpisov

Osobné údaje sa môžu poskytovať v súlade so zákonom a v presvedčení, že sú potrebné na zjednotenie so zákonom, na základe súdneho príkazu alebo iného súdneho a depozitného príkazu.

Vyhradzujeme si právo zdieľať osobné údaje, ak je to potrebné; (i) v záležitostiach opatrení týkajúcich sa právnej zodpovednosti; (ii) na ochranu našej spoločnosti pred podvodmi, obvineniami a inými nezákonnými činnosťami; (iii) na vyšetrovanie a obranu našej spoločnosti pred obvineniami tretích strán; (iv) na ochranu bezpečnosti a integrity našich služieb a aktív, ktoré umožňujú poskytovanie našich služieb; a (v) na ochranu nášho majetku a iných práv, zmlúv a práv.

4.5 Zmena vlastníka

Informácie o používateľoch a návštevníkoch, ktoré zahŕňajú osobné údaje o používateľoch a návštevníkoch, môžu byť zdieľané a inak prenášané právnym nástupcom, nástupcom alebo externým subjektom v rámci fúzie, kúpy, predaja podielu, ako aj platobnej neschopnosti, konkurzu, nútenej správy, pričom v týchto prípadoch sú informácie dostupné jednej až trom ďalším stranám. Aj v takýchto prípadoch sú všetky údaje zverejňované v súlade so zásadami ochrany údajov, ktoré sa naďalej dodržiavajú. Údaje o klientoch môžu byť fyzicky alebo elektronicky prenesené nadobúdateľovi, nástupcovi alebo môžu byť vložené v rámci zlúčenia alebo kúpy.

5. Vaša voľba

5.1 Prístup, oprava, vymazanie

Rešpektujeme vaše súkromie a poskytujeme vám diskrétny prístup k vašim osobným údajom, ktorý si môžete nastaviť v našom systéme. Ak si želáte zverejniť, zmeniť alebo vymazať akékoľvek údaje, ktoré o vás máme a ktoré sme získali prostredníctvom integračného systému, môžete nás kontaktovať v časti „Kontaktujte nás“. Na základe vašej žiadosti budú údaje v databáze upravené a vymazané.

Údaje vo svojom účte môžete aktualizovať, opraviť alebo vymazať a nastaviť svoje preferencie v časti Nastavenia účtu. Upozorňujeme, že aktualizácia zmien sa v databáze zaznamená s oneskorením.

Môžete odmietnuť zdieľanie určitých informácií, v dôsledku čoho vám nebudeme môcť ponúknuť celý rozsah našich služieb.

Kedykoľvek môžete podať podnet na prešetrenie, či sa vaše údaje používajú v súlade so zákonom, pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak. Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje boli zneužité, obráťte sa na úradníka pre ochranu údajov spoločnosti Mediaboard Slovakia s.r.o. na adrese sk.podpora@mediaboard.com. Máte tiež právo podať sťažnosť na ochranu údajov.

Toto opatrenie sa nevzťahuje na údaje, ktoré sú súčasťou údajov klienta. V tomto prípade sa správa údajov riadi zásadami ochrany osobných údajov klienta a za akékoľvek zmeny zodpovedá klient.

5.2 Navigácia údajov

Tu môžete odmietnuť prijímanie navigačných informácií o vašej návšteve stránky prostredníctvom služby Google Analytics.

5.3 Odhlásenie sa z komerčnej komunikácie

Ak od nás dostanete komerčné e-mailové oznámenie, môžete sa kedykoľvek odhlásiť z odberu podľa postupu odhlásenia priloženého v tomto e-maile alebo zaslaním e-mailovej žiadosti v časti „Kontaktujte nás“.

Používatelia si môžu prezerať a upravovať nastavenia týkajúce sa povahy a frekvencie reklamných oznámení, ktoré od nás dostávajú, na karte „Funkcie účtu“ v službe.

Upozorňujeme, že ak sa odhlásite z odberu alebo inak zmeníte nastavenia týkajúce sa prijímania obchodných oznámení, spracovanie žiadosti môže trvať až 10 pracovných dní. Aj naďalej budete dostávať administratívne oznámenia z našej Služby.

Mediaboard Slovakia s.r.o. nemá priamy vzťah medzi zákazníkom klienta a tretími stranami, ktoré tiež spracúvajú osobné údaje. Fyzická osoba, ktorá si želá zmeniť, vymazať alebo zrušiť odber noviniek, musí v takomto prípade konať priamo s klientom alebo používateľom, ktorý ho zastupuje. Ak si klient želá vymazať údaje, dostane odpoveď len do tridsiatich (30) dní na základe písomnej žiadosti klienta, ktorý je zodpovedný za osobné údaje, pokiaľ nemáme právo vymazať údaje bez žiadosti inak. Vyhradzujeme si právo ponechať si kópiu údajov na účely archivácie alebo na ochranu našich práv v súdnom konaní. Všetky takéto žiadosti musia byť zaslané prostredníctvom sekcie „Kontaktujte nás“ a musia obsahovať relevantné informácie, na základe ktorých je možné žiadosti vyhovieť.

6. Služby tretích strán

Naše služby môžu obsahovať odkazy na stránky tretích strán. Všetky informácie, ktoré zdieľate na stránkach tretích strán, podliehajú ich zásadám ochrany údajov a bezpečnostným systémom. V tomto prípade spoločnosť Mediaboard Slovakia s.r.o. nezodpovedá za bezpečnosť služieb a informácií poskytovaných tretím stranám. V takýchto prípadoch vás žiadame, aby ste sa informovali o zásadách ochrany týchto subjektov predtým, ako im poskytnete svoje údaje.

7. Zásady ochrany súkromia

Subjekt Mediaboard Slovakia s.r.o. vykonáva svoju činnosť na základe politiky ochrany osobných údajov EÚ a USA, ktorá podlieha zásadám štítu na ochranu osobných údajov Ministerstva obchodu USA, ktoré sa vzťahujú na krajiny Európskej únie aj na Spojené štáty. Spoločnosť Mediaboard Slovakia s.r.o. je certifikovaná Ministerstvom obchodu, ktoré zásady ochrany súkromia kontroluje. Ak sa vyskytne akýkoľvek problém s dodržiavaním zásad ochrany, situácia sa bude riešiť z ich strany.

V súlade so zásadami ochrany osobných údajov sa spoločnosť Mediaboard Slovakia s.r.o. zaväzuje riešiť všetky sťažnosti týkajúce sa zhromažďovania a používania osobných údajov. Občania Európskej únie môžu svoje sťažnosti zasielať na adresu sk.podpora@mediaboard.com.

Spoločnosť Mediaboard Slovakia s.r.o. sa zaväzuje spolupracovať s orgánmi na ochranu údajov (OOÚ) pri riešení sťažností týkajúcich sa ľudských zdrojov v pracovnom pomere.

V prípadoch týkajúcich sa vzťahu medzi EÚ a USA a ochrany osobných údajov je spoločnosť oprávnená konať ako zástupca Federálnej obchodnej komisie (FTC). Spoločnosť Mediaboard Slovakia s.r.o. bude dodržiavať všetky požiadavky na ochranu osobných údajov vo veciach prenosu údajov v EÚ vrátane následných záväzkov.

8. Ďalšia ochrana práv

Podľa kalifornských zákonov nebudeme zdieľať žiadne osobné údaje s tretími stranami na účely priameho marketingu. V prípade akýchkoľvek zmien tohto zákona vás budeme vopred informovať.

9. Reklama podľa záujmu

Reklama založená na záujmoch je agregácia údajov z rôznych zdrojov a platforiem s cieľom zacieliť reklamu na základe záujmov používateľa vo všetkých jeho zariadeniach, ako je počítač, mobilný telefón alebo tablet. Tieto údaje sa ďalej používajú na vhodné zacielenie na používateľov s rovnakými alebo podobnými záujmami.

Spolupracujeme s niekoľkými tretími stranami, aby sme pochopili profil používateľa a jeho záujmy. Informácie o ponukách spoločnosti Mediaboard Slovakia s.r.o. môžu byť zasielané prostredníctvom propagačných e-mailov alebo vo forme reklám na rôznych webových stránkach a aplikáciách.

Medzi tieto tretie strany patria: (i) reklamné servery, ktoré zhromažďujú údaje na základe kliknutí používateľa alebo zobrazení reklamy; (ii) partneri, ktorí zabezpečujú účinnosť určitých reklám; a (iii) obchodní partneri, ktorí zhromažďujú údaje na základe kliknutí používateľa alebo zobrazení reklamy.

S týmito tretími stranami spolupracujeme na zhromažďovaní informácií o klientoch, používateľoch a iných osobách prostredníctvom rôznych platforiem, ktoré používajú a kde sú aktívne. Jednotlivci môžu poskytovať informácie priamo na našej stránke alebo na platformách tretích strán na základe ich interakcie s našimi reklamami a e-mailami. Môžeme používať špeciálne prostriedky, ktoré sa bežne používajú na tieto účely, ako sú súbory cookie, majáky, pixely, značky, flashové súbory cookie, reklamy na mobilných zariadeniach a iné technológie. Máme prístup k informáciám z databázy našich obchodných partnerov.

Informácie, ktoré zhromažďujeme my alebo tretie strany, nám umožňujú získať informácie o tom, čo si jednotlivec zakúpil, aké reklamy a obsah sa mu zobrazil, na ktoré reklamy klikol a aké akcie na stránke vykonal.

Tieto informácie zhromažďujeme my a tretie strany, s ktorými spolupracujeme, aby sme pochopili správanie našich zákazníkov. Je to z viacerých dôvodov vrátane: rozpoznania nového alebo existujúceho zákazníka, prezentácie personalizovanejšieho obsahu, ponuky relevantných reklám – ak vieme, aké reklamy vás zaujímajú, môžeme eliminovať opakujúce sa a nerelevantné reklamy a naopak, a zároveň ponúkať relevantné reklamy na iných platformách a stránkach tretích strán a ponúkať podobné produkty ako tie naše.

Reklamy založené na záujmoch vám ponúkame prostredníctvom e-mailov a platforiem tretích strán. Tieto reklamy o službách, ktoré ponúkame, vám môžu byť ponúkané priamo prostredníctvom obchodných oznámení alebo prostredníctvom tretích strán.

Návštevníci môžu odmietnuť prijímanie záujmovo orientovaných reklám prostredníctvom reklám ponúkaných na iných stránkach, ako sú YourAdChoices a Network Advertising Initiative. Tieto kroky umožňujú návštevníkovi odmietnuť väčšinu, ale nie všetky reklamy založené na záujmoch.

11. Súbory cookie tretích strán

Zákon vyžaduje, aby správca stránky oznámil, či tretie strany zhromažďujú údaje a osobné informácie o jednotlivcovi a jeho aktivitách na stránke. Spoločnosť Mediaboard Slovakia s.r.o. povoľuje tretím stranám zhromažďovať informácie len na základe dohody o používaní súborov cookie a iných technológií, ktoré zhromažďujú údaje z našej stránky. Medzi tretie strany patria: (i) obchodní partneri, ktorí zhromažďujú informácie na reklamné účely; (ii), reklamné siete, ktoré analyzujú, či bola reklama zobrazená a úspešne zacielená.

Informácie od tretích strán sú určené na lepšiu identifikáciu potrieb a preferencií zákazníkov týkajúcich sa reklamných materiálov na stránke a na celom internete.

Obchodní partneri a reklamné siete, ktoré sa podieľajú na reklame cielenej na základe záujmov, majú prístup len k malému množstvu informácií o profiloch používateľov alebo zariadeniach. Je možné, že aj toto menšie množstvo informácií bude použité na reklamu na iných stránkach.

S tretími stranami nezdieľame informácie, ktoré by mohli ľahko identifikovať váš profil (napríklad vašu e-mailovú adresu), ale informácie o zariadení, ktoré používate, ako je vaša IP alebo MAC adresa, sú týmto stranám k dispozícii. Nemáme prístup k technológiám, ktoré používajú tretie strany, ani ich nemôžeme kontrolovať a ich postupy nepodliehajú našim zásadám ochrany osobných údajov. Pokiaľ nie je v tomto dokumente uvedené inak, nemáme kontrolu nad technológiami tretích strán.

11.1 Na našej webovej stránke sa používajú tieto typy súborov cookie:

 • Nevyhnutné/nepodstatné súbory cookie – súbory cookie, ktoré sú potrebné na pohyb po stránke a na zabezpečenie ochrany. Bez tohto nastavenia by nebolo možné vykonávať požadované služby. Tieto súbory cookie nezhromažďujú informácie o používateľovi.
 • Výkonnostné súbory cookie – Súbory cookie, ktoré zhromažďujú informácie o tom, čo používateľ na stránke robil, na ktoré stránky chodil najčastejšie a či sa vyskytli nejaké chyby. Tieto súbory cookie nezhromažďujú informácie o používateľovi. Všetky zhromaždené informácie sú anonymné a používajú sa na zlepšenie stránky.
 • Funkčné súbory cookie – tieto súbory cookie umožňujú stránke zapamätať si vami vykonané voľby (napríklad prihlásenie, jazyk, región) a ponúknuť lepšie prispôsobené nastavenia. Na základe toho vás stránka môže upozorniť na aktuálne počasie alebo dopravné správy. Súbor cookie si tiež pamätá zmeny, ktoré ste vykonali vo formátovaní, napríklad – veľkosť textu, písma a iné úpravy stránky. Môžu sa použiť aj na poskytovanie služby sledovania videí alebo na napísanie komentára. Tieto informácie môžu byť opäť anonymné a nemôžu sledovať pohyb na stránke.
 • Behaviorálne súbory cookie – tieto súbory cookie sa používajú na správne zacielenie reklamy. Upravujú tiež počet zobrazení jednej reklamy a pomáhajú vyhodnotiť účinnosť reklamných kampaní. Vo väčšine prípadov tieto reklamy nahrávajú reklamné spoločnosti so súhlasom správcu stránky. Zapamätajú si, že ste navštívili stránku, a tieto informácie sa zdieľajú s ďalšími stranami. Cielenie zvyčajne závisí od technológie organizácií.

12. Ochrana súkromia maloletých a detí

Ochrana súkromia detí je veľmi dôležitá. Naše služby nie sú určené pre deti mladšie ako 18 rokov a nezhromažďujeme údaje o deťoch bez súhlasu rodičov. Ak máte menej ako 18 rokov, v žiadnom prípade nepoužívajte naše služby. Ak sa dozvieme, že boli zhromaždené akékoľvek údaje o osobách mladších ako 18 rokov, podnikneme príslušné kroky na ich vymazanie. Ak ste rodič a zistíte, že vaše maloleté dieťa má na našej stránke účet, oznámte nám to na adresu sk.podpora@mediaboard.com a požiadajte o vymazanie údajov z nášho systému.

Naše služby nie sú určené na používanie neplnoletými osobami a nie sú určené na zdieľanie na akýchkoľvek platformách alebo medzi priateľmi. Ak sa stane, že maloleté dieťa nahral údaje na náš server, má právo na vymazanie údajov podľa týchto zásad ochrany osobných údajov. Ak máte v tejto súvislosti akékoľvek otázky, kontaktujte nás v časti „Kontaktujte nás“.

13. Ochrana údajov

Dodržiavame všeobecne uznávané normy ochrany informácií, ktoré nám boli poskytnuté. Udržiavame primerané administratívne, technické a fyzické bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou a neoprávneným zneužitím. Patria sem protipožiarne zariadenia, ochrana heslom a kontrola prístupu. Na šifrovanie údajov pri prenose cez verejný internet používame technológiu SSL. Používame aj technológiu vyžadujúcu súhlas na prístup k údajom.

Žiadna metóda prenosu údajov cez internet však nie je stopercentne bezpečná. Nemôžeme zaručiť 100 % bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré odošlete na náš server, a robíte tak na vlastné riziko. Nemôžeme vám tiež zaručiť, že informácie nebudú zverejnené, zmenené alebo sa nestanú obeťou akejkoľvek technickej poruchy. Ak máte pocit, že vaše osobné údaje boli ohrozené, kontaktujte nás.

Ak dôjde k narušeniu nášho bezpečnostného systému, budeme vás o incidente informovať na základe prijatého zákona.

14. Uchovávanie údajov

Osobné údaje zhromažďujeme len dovtedy, kým má používateľ u nás aktívne konto. Potom sa údaje uchovávajú len po určitú dobu, aby sa splnil účel ich zhromažďovania, pokiaľ zákon nevyžaduje inak. Uchovávame a používame len údaje, ktoré sú potrebné na splnenie zákonných povinností, riešenie sporov a presadzovanie našich dohôd, ako napr:

Obsah zrušených účtov sa vymaže do 3 mesiacov od zrušenia. Zálohy údajov sa uchovávajú 3 mesiace. Informácie o uzatvorení zmluvy medzi klientom a spoločnosťou Mediaboard Slovakia s.r.o. sa uchovávajú v záznamoch 10 rokov na základe estónskeho General Part of the Civil Code Act.

15. Nastavenia

Hoci si môžete nastaviť súkromie podľa svojich predstáv, nezabúdajte, že žiadny bezpečnostný systém nie je dokonalý ani nepreniknuteľný. Za obchádzanie pravidiel nenesieme žiadnu zodpovednosť. Okrem toho nemôžeme kontrolovať všetkých používateľov, s ktorými sa rozhodnete zdieľať svoje osobné údaje. Aj v prípade, že sa informácie na stránke vymažú, nemôžeme zaručiť, že tretia strana neuložila alebo neskopírovala informácie v čase, keď boli prístupné na stránke. Nemôžeme zaručiť, že údaje, ktoré nahráte, nikdy neuvidí neoprávnená osoba.

16. Prenos údajov

Vaše údaje sa môžu prenášať a ukladať prostredníctvom služby databázy, ktorá je uložená v USA. V USA nemusia platiť rovnaké zásady ochrany osobných údajov ako v krajine, do ktorej ste údaje nahrali. Ak prenášame osobné údaje do USA, chránime ich tak, ako je uvedené v týchto zásadách.

Naše servery sa nachádzajú v USA a v Českej republike. Zákazníci v Európskej únii používajú údaje z nášho európskeho dátového centra v Prahe v Českej republike (CZE). Pri prenose údajov z Európy do USA budeme dodržiavať všetky nariadenia GDPR a zavedieme primeranú ochranu.

Ak ste z Nemecka a potrebujete iné dokumenty, kontaktujte našu spoločnosť.

17. Kontrola a spracovanie údajov

Mediaboard Slovakia s.r.o. nevlastní, nekontroluje ani priamo nepoužíva žiadne údaje uložené Klientom prostredníctvom našej služby. Priamy prístup k týmto údajom má len klient a samotný používateľ. Mediaboard Slovakia s.r.o. nemá žiadne ďalšie informácie o tom, čo klient ukladá na sever a aké informácie tam komunikuje, pokiaľ nemá priame povolenie od klienta.

Keďže spoločnosť Mediaboard Slovakia s.r.o. nezhromažďuje ani priamo neurčuje použitie žiadnych osobných údajov, ktoré klient zadal na našom severe, a keďže to nie je primárny účel, na ktorý sa údaje zhromažďujú, spoločnosť nie je prevádzkovateľom podľa nariadenia Európskej únie o ochrane údajov (nariadenie (EÚ) 2016/679, ďalej len „GDPR“) a nie sú s ňou spojené povinnosti vyplývajúce z GDPR. Spoločnosť Mediaboard Slovakia s.r.o. vystupuje len ako spracovateľ údajov klienta, ktoré klient sám nahral na náš server. Ak sú údaje prenášané a poskytované tretím stranám, deje sa tak vždy len so súhlasom klienta.

Klient alebo používateľ je na základe nariadenia o osobných údajoch prevádzkovateľom. To znamená, že klient sám kontroluje uložené osobné údaje, ako aj účel a budúce spracovanie.

Spoločnosť Mediaboard Slovakia s.r.o. nezodpovedá za obsah osobných údajov v údajoch klienta a iných informácií na serveri. Rovnako spoločnosť nezodpovedá za to, ako klient alebo používateľ ďalej nakladá so svojimi osobnými údajmi.

18. Zmeny a aktualizácie týchto zásad

Pravidelne navštevujte túto stránku, aby ste boli informovaní o zmenách. Uistite sa, že zmeny sú nahlásené prostredníctvom našich služieb a dokument bude vždy obsahovať dátum poslednej aktualizácie v súlade so zákonom. Váš ďalší pobyt na stránke a používanie našich služieb je prejavom toho, že tieto predpisy dodržiavate a beriete na vedomie.

19. Údaje sú určené pre vaše interné potreby

Klient alebo používateľ Mediaboard Slovakia s.r.o. nie je oprávnený poskytnúť alebo akýmkoľvek spôsobom sprístupniť poskytnuté informácie tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa.

20. Ako nás kontaktovať?

Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo obavy týkajúce sa týchto zásad a ochrany osobných údajov, kontaktujte nás na adrese sk.podpora@mediaboard.com. Ak máte akékoľvek pripomienky k obsahu týchto zásad, obráťte sa na pracovníka spoločnosti Mediaboard Slovakia s.r.o. zodpovedného za ochranu osobných údajov na adrese sk.podpora@mediaboard.com.

Posledná aktualizácia: 5. 7. 2023