Všeobecné obchodní podmínky aplikace Mediaboard

Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Mediaboard s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost Mediaboard s.r.o. Dokument smí být použit pouze pro účely, pro které byl sepsán, tedy pro posouzení nabídky. Příjemce dokumentu není oprávněn obsah dokumentu ani jeho část publikovat ve veřejných sdělovacích prostředcích včetně Internetu, ani jej předat žádným třetím osobám, které se nepodílejí na hodnocení nabídky.


Poskytovatel
Firma: Mediaboard s.r.o.
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 240838
Sídlo: Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5,

Kontaktní adresa pro písemný styk:
Poštovní adresa Mediaboard s.r.o. se sídlem Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5,
E-mail: info@mediaboard.cz, dále jako „Poskytovatel“ či „Správce“.

Nabyvatelem Licence k užívání Aplikace je fyzická nebo právnická osoba, které Poskytovatel poskytuje Licenci k užití Aplikace na základě uzavřené Smlouvy nebo dokončené Registrace podle těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále i jako VOP), dále jako „Nabyvatel“.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) smluvní strany upravují svá vzájemná práva a povinnosti z jednotlivých obchodních případů na poskytnutí Licence k užití Aplikace (dále ve VOP je poskytnutí Licence k užití Aplikace ve zkratce označeno jako poskytnutí Aplikace) Nabyvateli, nejsou-li mezi smluvními stranami v písemné Smlouvě výslovně upraveny jinak. Tyto VOP tvoří nedílnou součást Smlouvy (objednávky). „Smlouvou“ se pro účely těchto VOP rozumí písemná objednávka Nabyvatele potvrzená Poskytovatelem. Poskytovatel je oprávněn potvrdit objednávku i elektronickou poštou či telefonicky. Tyto VOP nahrazují veškerá jiná ústní i písemná prohlášení a ujednání stran ohledně jednotlivého obchodního případu učiněná či uzavřená přede dnem podpisu těchto VOP, s výjimkou Smlouvy samotné.

2. Podmínky užití

2.1. Nabyvatel není oprávněn oprávnění tvořící součást Licence ani zčásti poskytnout třetí osobě, ani jiným způsobem umožnit třetí osobě užívání Aplikace. Pro případ porušení tohoto ustanovení se sjednává smluvní pokuta ve výši měsíční odměny za každé zjištěné porušení a každý započatý měsíc trvání porušení. V případě porušení tohoto ustanovení, které Nabyvatel nenapraví ani po předchozím upozornění Poskytovatele, je Poskytovatel oprávněn omezit či vyloučit další přístup Nabyvatele k datům přístupným v rámci Aplikace a okamžitě odstoupit od této smlouvy. Poskytovatel je dále oprávněn zamezit dalšímu neoprávněnému šíření dat a zjednat nápravu zjištěného závadného stavu všemi dostupnými prostředky, k čemuž mu Nabyvatel poskytne veškerou potřebnou součinnost.

2.2. Nabyvatel je oprávněn Aplikaci využívat výhradně pro své potřeby. Nabyvatel je povinen zajistit, aby nedošlo k úniku, zveřejnění či neoprávněnému šíření údajů získaných z Aplikace jím, jeho zaměstnanci či jinými osobami.

2.3. Nabyvatel má právo přístupu k údajům, poskytnutým mu prostřednictvím Aplikace dle VOP pouze po dobu platnosti přístupu.

2.4. Nabyvatel bere na vědomí, že informace jsou prostřednictvím Aplikace získávány z veřejně dostupných zdrojů, popř. od třetích osob, Poskytovatel proto neodpovídá za jejich přesnost a správnost, zejména pak v případě, kdy třetí osoba informace neposkytne či poskytne informace chybné. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené Nabyvateli použitím Aplikace či v důsledku použití dat prostřednictvím Aplikace získaných.

2.5. Nabyvatel bere na vědomí, že data zpřístupněná Aplikací mohou být a jsou předmětem autorských, osobnostních či jiných práv třetích osob a nese plnou odpovědnost za jejich případné další užití či šíření.

2.6. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené Nabyvateli anebo třetím osobám z důvodu vad Aplikace anebo dat zpřístupněných Aplikací.

3. Dodání

3.1. Shromažďované informace používáme různými způsoby pro zajištění našich služeb a vedení naší společnosti a obchodu, zahrnující následující:

4. Mediaboard

4.1. Aplikace poskytuje Nabyvateli možnost sledovat a vyhledávat informace podle zadaných klíčových slov na sledovaných tištěných, online a audiovizuálních médiích.

4.2. Seznam aktuálně sledovaných zdrojů je uveden na webových stránkách www.mediaboard.com. Tento seznam může být průběžně Poskytovatelem upravován, a to zejména rozšířením o nově sledované zdroje anebo výjimečně omezením o zdroje, které přestanou v budoucnu být otevřenými (např. v důsledku zpoplatnění jejich obsahu či technického opatření původce informací), popřípadě v důsledku uzavření nové smlouvy, změny smlouvy či skončení smlouvy mezi Poskytovatelem a původcem informací. Změny podle tohoto odstavce nemají vliv na sjednanou odměnu za užívání aplikace.

4.3. Poskytovatel je ve výjimečných případech oprávněn omezit nebo vyloučit právo Nabyvatele užívat konkrétní informace zpřístupňované prostřednictvím Aplikace, zejména vyjde-li dodatečně najevo, že dalším užíváním by došlo k porušení práv třetích osob.

5. Osobní údaje

5.1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

5.2. Poskytovatel zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší registrace.

5.3. Poskytovatel zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy či dodávky.

5.4. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

5.5. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky, zřízení registrace a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

5.6. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

5.7. Správce uchovává osobní údaje: po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 8 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

5.8. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

5.9. Příjemci osobních údajů mohou být osoby podílející se na dodání SW / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování Aplikace a další služby v souvislosti s provozováním Aplikace, zajišťující marketingové služby.

5.10. Uživatel uděluje povolení se zapojením subdodavatele jakožto dalšího zpracovatele podle čl. 28 odst. 2 GDPR, kterým je poskytovatel hostingu aplikací. Uživatel dále uděluje Poskytovateli obecné povolení zapojit do zpracování dalšího zpracovatele osobních údajů, Poskytovatel však musí uživatele písemně informovat o všech zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení a poskytnout uživateli možnost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Poskytovatel musí uložit svým subdodavatelům v postavení zpracovatele osobních údajů stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, jak jsou stanoveny v těchto podmínkách.

5.11. Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v těchto podmínek.

5.12. Poskytovatel se zavazuje, že zpracovávání osobních údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:

5.12.1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy a na základě pokynů Uživatele, tj. pro výkon veškerých činností potřebných pro poskytování Aplikace.

5.12.2. Poskytovatel se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.

5.12.3. Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. Poskytovatel pomocí nich zajišťuje neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování, a včas obnovuje dostupnost osobních údajů a přístup k nim v případě fyzických či technických incidentů.

5.12.4. Poskytovatel tímto prohlašuje, že ochrana osobních údajů podléhá interním bezpečnostním předpisům Poskytovatele.

5.12.5. K osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Poskytovatele a subdodavatelů dle těchto podmínek, které budou mít Poskytovatelem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem.

5.12.6. Oprávněné osoby Poskytovatele, které zpracovávají osobní údaje podle těchto podmínek, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení. Poskytovatel zajistí jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti. Poskytovatel zajistí, že tato povinnost pro Poskytovatele i oprávněné osoby bude trvat i po skončení pracovněprávního nebo jiného vztahu k Poskytovateli.

5.12.7. Poskytovatel bude uživateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění uživatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v GDPR; stejně tak při zajišťování souladu s povinnostmi podle čl. 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Poskytovatel k dispozici.

5.12.8. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

5.12.9. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. VOP pozbývají účinnosti dnem nabytí účinnosti pozdějších VOP.

6.2. Bude-li některé ustanovení VOP či Smlouvy prohlášeno za neplatné, jsou ostatní ustanovení nadále platná, lze-li je oddělit. Smluvní strany se zavazují, že dotčené ustanovení nahradí platným ustanovením obdobného obsahu.

6.3. Odesláním registrace z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

6.4. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

6.5. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách

6.6. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 24. 5. 2018.